· 

Kallelse till årsmöte i Sigtuna BK

I vanlig ordning kör vi ett öppet möte direkt efter årsmötet då vi behandlar frågor, av mer löpande karaktär, som inte tas upp på årsmötet.

Ta med eget fika.

Välkomna

//Svante

Årsmöte Sigtuna Bågskytteklubb 2024-03-24

Plats: Eddaskolan

Tid: 15:00

Förslag till dagordning

§1 Mötets öppnande

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande

§3 Val av ordförande för mötet

§4 Val av sekreterare för mötet

§5 Fastställande av dagordningen

§6 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

§7 Verksamhetsberättelse för 2023

§8 Ekonomisk rapport och revisorernas berättelse

§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser

§10 a) Val av klubbordförande för 2024

b) Val av styrelseledamöter för 2024, 3st

c) Val av styrelsesuppleanter för 2024, 1st

d) Val av revisor för 2024, 2st

e) Val av valberedning för 2024

Alla poster väljs på ett år

§11 Fastställande av medlemsavgift

§12 Inkomna förslag

§13 Mötets avslutande